?html> 佛教专题列表?佛教导航-佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www.whyamialive.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb> </div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www.whyamialive.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> <script language="javascript" type="text/javascript"> function allOnSearchCheckAndSubmit(){ var keyword = document.getElementById("allkeyword").value; if (keyword == '' || keyword == null) { alert("请填写您想搜索的关键?); return; } else { window.location = "/search/s.aspx?wd=" + escape(keyword); } } </script> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www.whyamialive.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www.whyamialive.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www.whyamialive.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www.whyamialive.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www.whyamialive.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www.whyamialive.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www.whyamialive.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www.whyamialive.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www.whyamialive.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www.whyamialive.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" title="证严法师佛教问答">证严法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="/fjask/2012/10/011357189612.html" target="_blank">证严法师答:何时运才能通?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/010651189610.html" target="_blank">证严法师答:公婆应如何看待媳妇?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/010309189609.html" target="_blank">证严法师答:何谓禅?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/010109189608.html" target="_blank">证严法师答:应如何修行?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/005916189607.html" target="_blank">证严法师答:为何要持戒?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/005440189606.html" target="_blank">证严法师答:到底哪一种人才是正信的佛教徒呢?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/004956189605.html" target="_blank">证严法师答:为何要将佛圣化而不可神化?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/004235189604.html" target="_blank">证严法师答:请师父看因果!?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/10/003648189603.html" target="_blank">证严法师答:世界上什麽人最快乐?/a></li><li><a href="/fjask/2012/10/002704189486.html" target="_blank">证严法师答:如何对待犯错的人?/a></li><li><a href="/fjask/2012/10/002231189485.html" target="_blank">证严法师答:师父,真是抱歉!这杯子缺了一?..</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/235217189484.html" target="_blank">证严法师答:在工作上,常感到很伤?..</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/234237189483.html" target="_blank">证严法师答:做人做事要如何才能圆融?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/233753189482.html" target="_blank">证严法师答:当我发脾气时,想到您说欢喜心,就会把气压下来,但却忍的好难过喔!</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/233047189481.html" target="_blank">证严法师答:什麽样的人最美?什麽样的衣服穿在身上最漂亮?/a></li><li><a href="/fjask/2012/10/225647189480.html" target="_blank">证严法师答:如何用心?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/10/225228189479.html" target="_blank">证严法师答:何谓『包容』?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/224658189478.html" target="_blank">证严法师答:修行与工作如何并行?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/224257189477.html" target="_blank">证严法师答:如何念得一心不乱?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/223608189476.html" target="_blank">证严法师答:何谓「直心是道场」?直直地说出内心话,不就是直心吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/222859189475.html" target="_blank">证严法师答:如何才能开智慧?/a></li><li><a href="/fjask/2012/10/222234189474.html" target="_blank">证严法师答:念何经可消何种业障?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/221341189473.html" target="_blank">证严法师答:烦恼如何了断?真理如何体悟?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/163443189459.html" target="_blank">证严法师答:慈济是否以《无量义经》做为中心思想一门深入?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/10/211503189402.html" target="_blank">证严法师答:疼惜别人却不被领情,该如何处之?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/211328189400.html" target="_blank">证严法师答:若想创造快乐的世界,人类该做什么努力?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/211153189398.html" target="_blank">证严法师答:孩子不乖、不读书,怎么办?</a></li><li><a href="/fjask/2012/10/210856189396.html" target="_blank">证严法师答:师父的法是宝,但为什么碰到自己缺点就转不过来?/a></li><li><a href="/fjask/2009/05/10005877457.html" target="_blank">证严法师答:什么是经,为何要念经?</a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> ?9条信? <a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">下一?/a> <a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html' selected>1</option></select>? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="/wumin/2012/10/100809188999.html" target=_blank><IMG border=0 alt=证严法师 src="/UploadFiles/wumin/2012/10/201210231008109702.jpg" width=150 height=175><BR>证严法师简?/A></DIV> <P><STRONG>证严法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">证严法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E8%AF%81%E4%B8%A5%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">证严法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www.xuefofa.com/fjdh-vt/fjdh-movie/fjdhJOGNKPNPMvod.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">证严法师佛学视频</SPAN></A></P> <P><STRONG>证严法师相关链接</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://124.219.27.10/" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">台湾慈济全球资讯?/SPAN></A> </P> <a href="http://www.whyamialive.com/">IMٷվ-IMappƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/fjask/2013/05/121856234798.html" target="_blank">索达吉堪布答:请问,您觉得密宗跟汉地的文化是不是有冲突?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/153249190712.html" target="_blank">夏坝仁波切答:作为一个修行者,火化的时候,当时就应该有舍利子,?/a></li><li><a href="/fjask/2007/07/12162712519.html" target="_blank">了幻法师答:如何对待色情的诱惑?</a></li><li><a href="/fjask/2013/01/212953203028.html" target="_blank">济群法师答:每个人都有很多缺点,为什么我们学佛要依靠自己呢?</a></li><li><a href="/fjask/2009/05/10112977983.html" target="_blank">问:香有何意义?</a></li><li><a href="/fjask/2013/06/201823254057.html" target="_blank">妙祥法师开示问答:世间唯有修行好,天下无钵吃饭难,请师父开示其?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航 @ 2003-2021 fjdh.com <A class=orange target="_blank" >京ICP?0016566?/A></div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.whyamialive.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://www.whyamialive.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | <A target=_blank>护持网站 </A> | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">大事?/A> |</div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> </body> </html> <script src=' http://w.#/c.php?id=30033418' language='JavaScript' charset='gb2312'></script> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN> <SCRIPT>ad_02.innerHTML=span_ad_02.innerHTML;span_ad_02.innerHTML="";</SCRIPT>