ï»?html> 佛教专题列表é¡?佛教导航-佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开å§?/title> <meta content='佛教,佛教ç½?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电å½?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开ç¤?佛教图书资源的分类检索下è½?佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始ã€? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www.whyamialive.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb> </div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www.whyamialive.com/search/" title="全文检ç´? class="model_search_all">全文检ç´?/a> <br /> <script language="javascript" type="text/javascript"> function allOnSearchCheckAndSubmit(){ var keyword = document.getElementById("allkeyword").value; if (keyword == '' || keyword == null) { alert("请填写您想搜索的关键è¯?); return; } else { window.location = "/search/s.aspx?wd=" + escape(keyword); } } </script> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www.whyamialive.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www.whyamialive.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www.whyamialive.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www.whyamialive.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www.whyamialive.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www.whyamialive.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www.whyamialive.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www.whyamialive.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www.whyamialive.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www.whyamialive.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" title="玄若法师佛教问答">玄若法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="/fjask/2012/12/223553200196.html" target="_blank">玄若法师答:因果规律是不能改变的,某人遇难是果,我们出手帮助,岂不是破坏因果规律吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/222626200195.html" target="_blank">玄若法师答:在装饰店买的艺术佛像,没开光,摔坏了,怎么办?对身体有影响吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/221928200194.html" target="_blank">玄若法师答:在庙里看见有文武财神是道家的,那为何在庙有卖?那我想到庙里请尊财神,行吗ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/221107200193.html" target="_blank">玄若法师答:佛教对人类的起源和宇宙的形成是怎么描述的?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/160217200140.html" target="_blank">玄若法师答:父亲过世,在校上学,如何做功德给父回向?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/155304200139.html" target="_blank">玄若法师答:菩萨上身看病是真是假ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/151829200137.html" target="_blank">玄若法师答:基督教徒可以用佛教经文超度吗ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/145340200136.html" target="_blank">玄若法师答:在哪里能出家呢?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/12/144825200135.html" target="_blank">玄若法师答:父母年老孩子不åˆ?岁女儿坚决出家我很不情愿又阻止不了心里极其悲哀</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/143337200131.html" target="_blank">玄若法师答:生活中那种心是真心?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/141717200130.html" target="_blank">玄若法师答:为什么夜里持大悲咒会害怕?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/140252200129.html" target="_blank">玄若法师答:我有一个观音吊坠是给属牛的人带的可是我想把这个吊坠给属狗的人带合适吗ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/134502200126.html" target="_blank">玄若法师答:为什么我们那一个拜佛的可以看烧的香知道以后一段时间的事情ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/133356200124.html" target="_blank">玄若法师答:比丘尼的戒律多达500条,是否女人比男人的罪行多啊?是不是女人的修行比较困难重重å•?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/131855200120.html" target="_blank">玄若法师答:睡眠质量差,白天恍惚,请法师慈悲开示!</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/122028200105.html" target="_blank">玄若法师答:感觉有人害我,咒我,我想自杀,我该怎么åŠ?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/12/120502200099.html" target="_blank">玄若法师答:八阳神咒,可以念吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/114300200098.html" target="_blank">玄若法师答:佛教与信仰神有什么区别?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/103916200081.html" target="_blank">玄若法师答:关于回向</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/103440200078.html" target="_blank">玄若法师答:请问这是在造业吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/103005200074.html" target="_blank">玄若法师答:请开示学佛疑惑ã€?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/101705200067.html" target="_blank">玄若法师答:在北京那里有适合刚出家的沙弥尼修行的尼姑庵?</a></li><li><a href="/fjask/2012/12/101024200062.html" target="_blank">玄若法师答:关于许愿还愿ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/100220200057.html" target="_blank">玄若法师答:十三岁的孩子不爱学习,请师父帮助æˆ?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/12/093441200045.html" target="_blank">玄若法师答:我初学佛,每月吃六斋。持斋日是不是不可行淫呢??ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/092354200038.html" target="_blank">玄若法师答:孩子念文殊菩萨心咒用不用回向ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/12/090824200026.html" target="_blank">玄若法师答:在相对清净时,对人生和佛理的许多问题提问,然后有回答,是自性还是诸佛菩萨的回答</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/223629192010.html" target="_blank">玄若法师答:精进修行,为什么反而有恶梦ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/11/223118192009.html" target="_blank">玄若法师答:我陷入了一段该断我却断不了的感情当中。我想坚持,但是又不知道坚持是否有意义。我应该怎么办?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/222357192008.html" target="_blank">玄若法师答:我的命运不好,是否与我名字有关?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/221412192007.html" target="_blank">玄若法师答:我婆婆年轻时对我不好,现在我不管她算是她的果报还是我不孝顺?请法师开示ã€?/a></li><li><a href="/fjask/2012/11/165833192000.html" target="_blank">玄若法师答:我梦到去世的爱人时问她现在好不好,她告诉我现在她很好,是真的吗?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2012/11/165411191999.html" target="_blank">玄若法师答:我跟妈妈都是信佛十年啦,可是妈妈的病一直没有好ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/11/164958191998.html" target="_blank">玄若法师答:阴历过年前过世,能做过年七吗ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/11/163232191997.html" target="_blank">玄若法师答:爱人过世未过七七,为其念佛立牌位等,不知可否ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/11/162938191996.html" target="_blank">玄若法师答:关于孩子上幼儿园不能吃素的问é¢?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/162545191995.html" target="_blank">玄若法师答:佛菩萨为何不显现加持我们直至往生?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/162051191994.html" target="_blank">玄若法师答:看到这些东西是怎么回事ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2012/11/161343191991.html" target="_blank">玄若法师答:寺院的佛书佛盘为啥免费结ç¼?真的分文不取å?和无财不养道冲突吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/160025191990.html" target="_blank">玄若法师答:去火车托运衣物,服务态度差,无法不生气,怎么办?</a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> æ€?70条信æ? <a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html">上一é¡?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/List_2.html">2</a> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/List_3.html">3</a> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/List_4.html">4</a> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/List_5.html">5</a> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/List_2.html">下一é¡?/a> <a href="/zt_fjwd/xrfswd/List_5.html">尾页</a> 页次ï¼?/5é¡? 40条信æ?é¡? 转到ç¬?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/xrfswd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_4.html'>4</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_5.html'>5</option></select>é¡? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信æ?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="/wumin/2012/10/174308188734.html" target=_blank>玄若法师简ä»?/A></DIV> <P><STRONG>玄若法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">玄若法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E7%8E%84%E8%8B%A5%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">玄若法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <a href="http://www.whyamialive.com/">IMÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾-IMÌåÓýappÏÂÔØƽ̨¡¾¹ÙÍø¡¿</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问ç­?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问ç­?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/fjask/2013/09/140734282599.html" target="_blank">空海法师答疑</a></li><li><a href="/fjask/2013/03/093922217633.html" target="_blank">索达吉堪布答:请问人类痛苦的分类ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2013/07/203836258248.html" target="_blank">广论学习问答360则:增上意乐、菩提心,虽与七因果同,但应如何衔接</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/161736190086.html" target="_blank">万如法师答:关于打坐ï¼?/a></li><li><a href="/fjask/2014/12/174550337149.html" target="_blank">生西法师答:可以让家里的佣人代为供佛吗?</a></li><li><a href="/fjask/2009/06/20560682884.html" target="_blank">如本法师答:人死亡之时,其神识从人体的哪个部门脱离出去呢?</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航 @ 2003-2021 fjdh.com <A class=orange target="_blank" >京ICPå¤?0016566å?/A></div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.whyamialive.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://www.whyamialive.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | <A target=_blank>护持网站 </A> | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩æ–?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">大事è®?/A> |</div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> </body> </html> <script src=' http://w.#/c.php?id=30033418' language='JavaScript' charset='gb2312'></script> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN> <SCRIPT>ad_02.innerHTML=span_ad_02.innerHTML;span_ad_02.innerHTML="";</SCRIPT>