?html> 佛教专题列表?佛教导航-佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www.whyamialive.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb> </div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www.whyamialive.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> <script language="javascript" type="text/javascript"> function allOnSearchCheckAndSubmit(){ var keyword = document.getElementById("allkeyword").value; if (keyword == '' || keyword == null) { alert("请填写您想搜索的关键?); return; } else { window.location = "/search/s.aspx?wd=" + escape(keyword); } } </script> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www.whyamialive.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www.whyamialive.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www.whyamialive.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www.whyamialive.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www.whyamialive.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www.whyamialive.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www.whyamialive.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www.whyamialive.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www.whyamialive.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www.whyamialive.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" title="宣化上人佛学问答">宣化上人问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="/fjask/2011/07/072645172740.html" target="_blank">宣化上人答:为什么妖精要吃唐僧肉?/a></li><li><a href="/fjask/2011/05/125559169651.html" target="_blank">宣化上人答:破戒怎么办?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145708114413.html" target="_blank">宣化上人答:“人来了我也不怕,跑了我也不怕;来了和没来是一样的,跑了和没跑是一样的。”为什么呢?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145708114412.html" target="_blank">宣化上人答:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,如来唯心造。”这个心,它是什么形状?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145707114408.html" target="_blank">宣化上人答:请问“咒”有什么用?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145707114407.html" target="_blank">宣化上人:真正的神通,以一个凡夫的眼光,如何来分辨它?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145705114403.html" target="_blank">宣化上人答:弱智儿童是怎样来的?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145705114402.html" target="_blank">宣化上人答:为什么有的病痛白天无事,晚上来了?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2010/06/145705114401.html" target="_blank">宣化上人答:当玄觉禅师见六祖惠能大师时,六祖印证他,这印证到底是怎么回事?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145704114400.html" target="_blank">宣化上人答:弟子觉得我相很重,我执很深,要如何才能真正的无我?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145704114399.html" target="_blank">宣化上人答:上人对教育破产有什么对治的建议吗?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145703114398.html" target="_blank">宣化上人答:出家人在寺庙中修行,好像不问世事,是否与佛陀强调的实践精神有所冲突?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145703114397.html" target="_blank">宣化上人答:有人得神经病,如何帮助他时好时坏的病情?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145702114396.html" target="_blank">宣化上人答:《金刚经》中有“一切贤圣皆以无为法而有差别”,是何义?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145702114395.html" target="_blank">宣化上人答:打坐是不是用气功来打?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145700114387.html" target="_blank">宣化上人答:何谓三不退?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2010/06/145700114386.html" target="_blank">宣化上人答:何谓金刚菩提海?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145659114385.html" target="_blank">宣化上人答:我上次在金山寺求菩萨医我的病,现在病好了,我印了三百本白衣大士神咒来结缘,也准备纸钱来烧?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145658114384.html" target="_blank">宣化上人答:禅坐时见到一些现象,想知道真境与识心作用之别?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145657114383.html" target="_blank">宣化上人答:禅坐的主要目的是什么?</a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145656114380.html" target="_blank">宣化上人答:什么是乐?灵魂是什么?我们怎样与我们的灵魂接触?/a></li><li><a href="/fjask/2010/06/145656114379.html" target="_blank">宣化上人答:《金刚经》说:“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”是否以“应无所住而生其心”来解释它?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/064224110980.html" target="_blank">宣化上人答:据说放生功德最大,是否正确?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/064224110979.html" target="_blank">宣化上人答:一般都说,风水要好,大门入口处要挂镜子,屋内左边要有绿色植物,主人床上应挂两把剑,走道上应挂风铃,是否如此?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2010/05/171942110766.html" target="_blank">宣化上人答:佛法,幻境,阴魔?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171942110765.html" target="_blank">宣化上人答:常听说一切所行皆下种于第八识,不知这第八识与前七识的关系如何?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171942110764.html" target="_blank">宣化上人答:什么是第八识?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171941110763.html" target="_blank">宣化上人答:如何处理伦理与入世出世的关系?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171941110762.html" target="_blank">宣化上人答:宇宙间是否确实存有永恒不变的绝对真理﹝或道理﹞?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171939110756.html" target="_blank">宣化上人答:什么是颠倒?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171939110755.html" target="_blank">宣化上人答:安菩萨需不需要择日及选择方位?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171938110754.html" target="_blank">宣化上人答:风水要好,大门入口处要挂镜子,主人床上应挂两把剑,走道上应挂风铃,是否如此?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2010/05/171926110746.html" target="_blank">宣化上人答:持咒会使天魔外道起恐怖心,这是否违背了慈悲心?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171926110745.html" target="_blank">宣化上人答:请问如何才能超度祖先或孤魂?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171926110744.html" target="_blank">宣化上人答:睡时做梦算不算造业?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171926110743.html" target="_blank">宣化上人答:学佛法何以要打坐?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171925110742.html" target="_blank">宣化上人答:什么是坚固菩提心?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171925110741.html" target="_blank">宣化上人答:什么是真的?/a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171925110740.html" target="_blank">宣化上人答:自性是什么性?</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/171925110739.html" target="_blank">宣化上人答:庐胜彦在马来西亚有弟子一万多人﹝一九八八年时﹞,他所说的法是正还是邪呢?请一口道破,以解众疑?/a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> ?7条信? <a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html">2</a> <a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html">下一?/a> <a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html">尾页</a> 页次?/2? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html'>2</option></select>? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="/wumin/2012/10/201140189032.html" target=_blank><IMG border=0 alt=宣化上人 src="/UploadFiles/wumin/2012/10/201210232011401165.bmp" width=150 height=175><BR>宣化上人简?/A></DIV> <P><STRONG>宣化上人佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">宣化上人佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E5%AE%A3%E5%8C%96%E4%B8%8A%E4%BA%BA&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">宣化上人佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www.xuefofa.com/fjdh-vt/fjdh-movie/fjdhJODNRSE8vod.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">宣化上人佛学视频</SPAN></A></P> <a href="http://www.whyamialive.com/">IMٷվ-IMappƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/fjask/2014/08/103015333209.html" target="_blank">海涛法师答:如果遇到不好的邻居,经常抹黑、八卦、口舌等污名话语?/a></li><li><a href="/fjask/2010/12/101548136118.html" target="_blank">了幻法师答:师父,我若在家还有个文凭可以在社会上混,但若中年出家</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/171515190399.html" target="_blank">明证法师问:我现在应该如何念佛,才能功夫成片?/a></li><li><a href="/fjask/2016/02/092441345762.html" target="_blank">生西法师答:什么叫了义与不了义?/a></li><li><a href="/fjask/2011/07/050026173582.html" target="_blank">玛欣德尊者答:请玛欣德尊者答不偏离八正道的修习,不学习巴利语,是</a></li><li><a href="/fjask/2010/05/163602111583.html" target="_blank">明一法师答:堕胎的罪无法改变吗?</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航 @ 2003-2021 fjdh.com <A class=orange target="_blank" >京ICP?0016566?/A></div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.whyamialive.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://www.whyamialive.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | <A target=_blank>护持网站 </A> | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">大事?/A> |</div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> </body> </html> <script src=' http://w.#/c.php?id=30033418' language='JavaScript' charset='gb2312'></script> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN> <SCRIPT>ad_02.innerHTML=span_ad_02.innerHTML;span_ad_02.innerHTML="";</SCRIPT>